Přijímací řízení

 

Obecné informace k přijímacímu řízení 

(na novém webu)

 

Zveřejnění výsledků 1. kola talentových zkoušek na Konzervatoř a střední školu Jana Deyla

 

Informace k přijímacímu řízení 2022/2023

Žádost o přidělení korepetitora

Aktuální rozpisy zkoušek 2. termín - odkaz pro otevření

Aktuální rozpisy zkoušek  - odkaz pro otevření

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Uzávěrka přihlášek do 30. 11. 2021

Přijímací talentové zkoušky pro šk. rok 2022/2023 se konají:

1. termín

          10. 1. 2022 (střední škola)

          11. 1. 2022 – 14. 1. 2022 (konzervatoř)

2. termín

          25. 1. 2022 – 26. 1. 2022 (střední škola, konzervatoř)

Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory:

Čtyřletý vzdělávací program střední školy:

          82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů (délka vzdělávání 4 roky)

Šestiletý vzdělávací program konzervatoře:

          82-44-M,P/01 Hudba (délka vzdělávání 6 let)

          82-45-M,P/01 Zpěv (délka vzdělávání 6 let)

Přijímací řízení pro uvedené obory se koná formou talentové zkoušky.

Informace pro uchazeče

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Škola nedisponuje bezbariérovým přístupem.

Tiskopis přihlášky naleznete zde

Důležité náležitosti přihlášky zde

Lékařský posudek zdravotní způsobilosti ke vzdělání zde

Požadavky talentové zkoušky zde

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky zde

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Důležité informace k závěrečné části přijímacího řízení

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny pod registračním číslem uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nepřijatým uchazečům jsou rozhodnutí zasílána prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. Přijatí uchazeči potvrzují svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odesláním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí.

Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané škole.

Zápisový lístek obdrží žáci na své základní škole, ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.

 

                                                                                              Mgr. Stanislava Lustyková

                                                                                                   ředitelka školy, v.r.