Přijímací řízení

 

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Přijímací řízení pro uvedené obory se koná formou talentové zkoušky.

Uchazeči jsou hodnoceni dle bodových kritérií v rozmezí 0 – 25 bodů (tj. zkouška z hlavního oboru a zkouška z hudební teorie). Výsledné hodnocení uchazeče je v každé části zkoušky stanoveno aritmetickým průměrem bodového hodnocení. Uchazeč uspěl, pokud při dílčí zkoušce získal 16 a více bodů z možných 25.

Při celkovém vyhodnocování je přihlíženo k dalším částem přijímacího řízení a to k výsledku studijních předpokladů a motivačního pohovoru, které mají podpůrný charakter. U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a jsou cizími státními občany, je v rámci motivačního pohovoru prověřována znalost českého jazyka. Skutečnostmi, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče se rozumí splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání a to předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a případných dalších požadovaných speciálních lékařských vyšetření.

Náležitosti přihlášky dle § 1 písm. a) až j) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

· nezbytností  je řádné vyplnění všech požadovaných údajů včetně klasifikace z příslušných ročníků na 2. straně přihlášky, potvrzené školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání

· součástí přihlášky ke vzdělávání jsou doklady nebo ověřené kopie vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil školní docházku a ukončil základní vzdělávání (vysvědčení z posledních 2 ročníků), doklad nemusí být v případě získání dalšího vzdělání, v tomto případě postačuje vysvědčení z posledních 2 ročníků střední školy nebo maturitní vysvědčení

· lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (v souladu s § 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách)

· doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

·osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou

·uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán příslušný doklad o ukončeném vzdělání, předloží jej škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem

· uchazeč, který podává dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, případně zaměření ŠVP v tomtéž pořadí.

Důležité informace k závěrečné části přijímacího řízení:

Po ukončení talentových zkoušek a vyhodnocení výsledku hodnocení přijímacího řízení je stanoveno pořadí uchazečů a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Výsledky jsou zveřejněny pod registračním číslem uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odesláním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané škole.

Zápisový lístek obdrží žáci na své základní škole, ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.

 
Požadavky pro obor 82-44-P/01 HUDBA


Talentová zkouška má tyto části:

 1. 1. hra na nástroj nebo zpěv
 2. 2. prověření sluchových a rytmických dispozic
 3. 3. prověření znalostí hudební teorie

ad 1) hra na nástroj


Hra na klavír

(požadavky jsou shodné pro obor hra na varhany) Stupnice durová a stejnojmenná mollová kombinovaně (event. dohromady v rovném pohybu přes 4 oktávy). Velký rozklad, 2 etudy (Czerny op. 299, Cramer). 2 polyfonní skladby (Bach: Malá preludia a fughetty, Dvouhlasé invence apod.). Rychlá klasická sonátová věta, rondo nebo variace. Přednesová skladba romantická nebo soudobá. Podmínkou je hra zpaměti.

Hra na akordeon

Jedna durová a jedna mollová stupnice. Dvě etudy (Czerny op. 599, Lemoine op. 37, Czerny op. 849), dvě přednesové skladby různého charakteru. Hra zpaměti podmínkou.

Hra na housle

Durová a mollová tříoktávová stupnice s kvintakordem. Jedna dvojhmatová oktávová stupnice. 3 etudy na úrovni: Mazas 1. díl, Kreutzer, Dont op.37, Fiorillo, Krůček-škola 4. sešit. Dále 1 část koncertu úrovně Rode č. 6, Kreutzer č. 13, Accolay nebo volná a rychlá část barokní sonáty. Jedna kratší přednesová skladba (např. Dvořák – Romantické kusy apod.)

Hra na violoncello

Durová a mollová stupnice s rozloženými akordy v rozsahu dvou oktáv. Výběr dvou kontrastních etud (K. P. Sádlo: Škola etud I. díl, F. Dotzauer: 113 etud, I. sešit, S. Lee: 40 lehkých etud op. 70, Výběr etud, sborník sestavil L. Maděrovskij (Moskva 1974), aj. Jedna věta koncertu, sonáty nebo jiná přednesová skladba podle vlastního výběru.

Dechové nástroje

Stupnice dur a moll do čtyř křížků, čtyř b a akordy - tónický kvintakord, dominantní a zmenšený septakord do čtyř křížků, čtyř b v obratech.
Dvě etudy různého charakteru (v rozsahu nejméně jedné stránky tisku). Jedna přednesová skladba.

Hra na zobcovou flétnu

V průběhu zkoušky předvede uchazeč hru na sopránovou a altovou zobcovou flétnu. Uchazeč přednese jednu skladbu zpaměti.
Stupnice durové a mollové do 4 # a 4 b, akordy - velký a malý rozklad tónického kvintakordu, dominantního a zmenšeného septakordu.
Etuda dle vlastního výběru (L.H. von Winterfeld, A.Davis, F.Brüggen, H.M.Linde aj.)
Repertoár:
1) Hra na sopránovou zobcovou flétnu:
téma s variacemi od Jacoba van Eycka ze sbírky “Der Fluyten Lust-hof” (sólo). Rozsah: alespoň tři variace, nebo:
raně barokní sonáta či canzona s doprovodem.
2) Hra na altovou zobcovou flétnu:
sonáta vrcholného baroka s doprovodem (např. Telemann, Händel, Schickhardt, Chedeville) - pomalá a rychlá věta
3) Skladba napsaná po roce 1960

Hra na bicí nástroje

Malý buben – rytmická stupnice 2-3-4-5-6-7-8-7-6-5-4-3-2, víření pp ff pp, povinná etuda J. Tuzar – Etudy pro malý buben č. 56 nebo etudy podobné technické obtížnosti, jedna etuda dle vlastního výběru.
Bicí souprava – libovolná skladba či etuda zapsaná v notách.
Xylofon – jedna durová a jedna mollová stupnice, rozklady akordů, libovolná skladba či etuda zapsaná v notách.
Tympány – libovolná skladba či etuda pro alespoň dva tympány zapsaná v notách.
Součástí této zkoušky je ověření dispozic pro hru z listu na malý buben (zrakově postižených uchazečů se tento požadavek netýká) a prověření dovedností hry na libovolný hudební nástroj nebo zpěvu vyučované ve vyšších ročnících ZUŠ. Ke zkoušce bude k dispozici malý buben, tympány, bicí souprava a marimba.

Skladba

Krátké skladebné (technické, stylové) studie či drobnější kompozice pro jeden nástroj (lidský hlas), popř. menší komorní obsazení - různého charakteru zapsané buď ručně nebo v libovolném notačním programu. U zrakově postižených uchazečů lze v bodovém notopise, event. formou přehrání zvukové stopy. Důkladná znalost hudební nauky, popř. základů harmonie. Uchazeč může předvést krátkou improvizaci na libovolný nástroj (nepovinné).

Ostatní nástroje

Dvě etudy rozdílného zaměření. Jedna přednesová skladba. Repertoár je zvolen v náročnosti odpovídající dosažené hráčské úrovni tak, aby přednesené skladby poskytly komisi přehled o technické a muzikální vyspělosti.Požadavky pro obor 82-45-P/01 Zpěv, zaměření klasický zpěv

ad 1) Zpěv


Klasický zpěv

Dvě lidové písně odlišného charakteru (rychlá-pomalá), jedna umělá píseň, (u technicky vyspělejších uchazečů možno navíc zařadit árii z období baroka, klasicismu nebo romantismu. Součástí je zkouška hlasového rozsahu a přednes krátké básně nebo části monologu z divadelní hry. Zpěv i recitace zpaměti podmínkou.

Populární zpěv

Jedna lidová píseň, dvě populární písně odlišného charakteru na mikrofon. Součástí je zkouška hlasového rozsahu a přednes básně nebo krátkého úryvku. Zpěv i recitace zpaměti podmínkou.Další části talentové zkoušky

ad 2) prověření sluchových a rytmických dispozic:


zpěv lidové písně, reprodukce melodického úryvku a rytmického modelu (včetně analýzy), sluchová analýza stupnic dur/moll, sluchová analýza čistých, velkých a malých intervalů do oktávy, sluchová analýza doškálných kvintakordů, jejich obratů a sluchová analýza dominantního septakordu..


ad 3) prověření znalostí hudební teorie:


notopis v houslovém a basovém klíči (u nevidomých uchazečů znalost bodového notopisu), znalost durových a mollových stupnic, tvoření intervalů čistých, velkých a malých směrem nahoru i dolů, určování daných intervalů, doškálné kvintakordy a jejich obraty, dominantní septakord s obraty, ostatní doškálné septakordy (v základním tvaru), jejich tvoření a určování, základní rozdělení hudebních nástrojů, hudební slohy a nejvýraznější osobnosti evropské hudby.Požadavky pro obor střední školy 82-44-M/02 LADĚNÍ KLAVÍRŮ A PŘÍBUZNÝCH NÁSTROJŮ


Talentová zkouška má tyto části:

 1. 1) prověření sluchových dispozic
 2. 2) prověření základních znalostí hudební nauky
 3. 3) prověření manuálních dispozic

ad 1) prověření sluchových dispozic

 1. • reprodukce předehraného tónu a melodického úryvku
 2. • sluchové rozpoznání intervalů čistých velkých a malých
 3. • určení tónorodu hraného akordu
 4. • opakování předneseného rytmického úryvku
 5. • rozpoznání naladěného a rozladěného tónu v různých polohách klaviatury

ad 2) prověření základních znalostí hudební nauky

teoretická znalost durových stupnic, tvoření čistých a velkých intervalů od daného tónu, trojzvuky a jejich obraty.

ad 3) prověření manuálních dispozic

základní úkony v práci s dílenským nářadím - řezání dřeva, šroubování vrutů, zatloukání hřebíků, práce s kleštěmi, pilníkem apod.


Požadavky pro obor střední školy OBOR 82-44-J/01 LADĚNÍ KLAVÍRŮ A KULTURNÍ ČINNOST zaměření hudebně kulturní činnost, zaměření ladění klavíru


Jedná se o zkoušku talentu, jejíž součástí je ověření míry hudebního talentu, jeho rozvojeschopnosti a předpokladů pro různé hudební činnosti - ladění klavíru, hra na hudební nástroj či zpěv.

Talentová zkouška se skládá:

 1. 1) z prověření sluchových dispozic (opakování předehraných tónů a melodických úryvků, opakování rytmického úryvku, rozpoznání durového a mollového tónorodu a základních intervalů)
 2. 2) z prověření znalostí základních pojmů hudební nauky včetně znalosti not a jejich zápisu
 3. 3) z prověření manuálních dispozic pro práci s dílenským nářadím (pouze pro uchazeče Ladění klavíru)

Uchazeč oboru hudebně kulturní činnost přednese dvě skladby odlišného charakteru (hudební nástroj nebo zpěv) a předloží notový materiál připravených skladeb včetně klavírního doprovodu v černostiskové verzi.

 

Přijímací řízení 2018–2019 - požadavky (Dokument PDF)

Přihlášky ke studiu

Obor 82-45-P/01 ZPĚV (Dokument PDF)

Obor 82-44-P/01 HUDBA (Dokument PDF)

Obor 82-44-M/02 LADĚNÍ KLAVÍRŮ A PŘÍBUZNÝCH NÁSTROJŮ (Dokument PDF)

Obor 82-44-J/01 LADĚNÍ KLAVÍRŮ (Dokument PDF)

Obor 82-44-J/01 LADĚNÍ KLAVÍRŮ – HUDEBNĚ-KULTURNÍ ČINNOST (Dokument PDF)