Přijímací řízení

 

Všeobecné informace

Rozpis 2. termín – 25–26. leden 2023 (dokument PDF)

Rozpis SŠ 2. termín – 13. leden 2023 (dokument PDF)

Rozpis talentových zkoušek – leden 2023 (dokument PDF)

Uzávěrka přihlášek pro všechny uchazeče o studium je do 30. 11. 2022.

Přijímací řízení pro uvedené obory se koná formou komplexní talentové zkoušky.


Přijímací řízení pro školní rok 2023-2024 a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2023-2024 (dokument PDF)

Předběžné informace k organizaci talentových zkoušek (dokument PDF)

Přijímací řízení - konzervatoř:

1. termín 16. 1. 2023–19. 1. 2023
2. termín 25. 1. 2023–26. 1. 2023

Hudba

1. termín 16.1.2023 - 17.1.2023

2. termín 26.1.2023

 

Zpěv

1. termín 18.1.2023 - klasický zpěv, 19.1.2023 - populární zpěv

2. termín 25.1.2023

 

Šestiletý vzdělávací program konzervatoře:

82-44-M,P/01 Hudba

Požadavky k talentové zkoušce a kriteria hodnocení pro přijetí na konzervatoř - obor Hudba (dokument PDF)

 

82-45-M,P/01 Zpěv

Požadavky k talentové zkoušce a kriteria hodnocení pro přijetí na konzervatoř - obor Zpěv (dokument PDF)

 

Přijímací řízení - střední škola:

1. termín 9. 1. 2023 - pro zaměření ladič

                 10. 1. 2023- pro zaměření klavírník


2. termín 13. 1. 2023 - pro zaměření ladič, klavírník

 

Čtyřletý vzdělávací program střední školy:

82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

Požadavky k talentové zkoušce a kriteria hodnocení pro přijetí na střední školu (dokument PDF)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti  (dokument PDF)

 

Informace pro uchazeče

Přijmout lze uchazeče se splněnou povinnou školní docházku, kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Škola nedisponuje bezbariérovým přístupem.

 
Přijímací řízení - příklad písemného testu z hudební teorie a okruhy témat - dějiny hudby a hudební nástroje:

Test hudební teorie

Názvosloví, umělecké epochy

Rozdělění hudebních nástrojů

 

Dokumenty a formuláře ke stažení

Formulář přihlášky ke studiu (formulář PDF)

Žádost o přidělení školního korepetitora (formulář Word)

 

Důležité informace k závěrečné části přijímacího řízení

Konečné hodnocení a zveřejnění výsledků přijímacího řízení se řídí podle § 60d ods. 3 a § 62 odst. 5 školského zákona.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole:

  • na info panelu (i pro nevidomé)
  • ve vitríně školy (umístěna před hlavním vchodem)
  • a způsobem umožňujícím dálkový přístup tj. na webových stránkách školy

(pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem).

 

Údaje o výsledcích přijímacího řízení se zveřejňují do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném ředitelem školy pro konání přijímací zkoušky nebo, nebyla-li ředitelem školy přijímací zkouška stanovena, po vyhodnocení přijímacího řízení, a to:

  • v prvním kole nejpozději posledního dne termínu uvedeného v § 3 odst. 1
  • a v dalších kolech bez zbytečného odkladu.

Zveřejnění výsledků PŘ zajistí ředitel školy v koordinaci se ZŘ, v termínu 5.–15. 2., a to minimálně na 15 dnů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů je rozhodnutí o přijetí oznámeno.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023–2024

Zveřejnění výsledků 1. kola talentových zkoušek na Konzervatoř a střední školu Jana Deyla

 

Odvolání proti nepřijetí

Nepřijatým uchazečům je odesláno rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím datových schránek nebo doručovatele poštovních služeb.
V případě nepřijetí může uchazeč podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů po převzetí dopisu Rozhodnutí o nepřijetí, a to řediteli školy, který jej postoupí Odboru školství a mládeže hlavního města Prahy.