Povinně zveřejňované informace

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu
dle § 21 odst. 3 písm. a) Zákona č. 106/1999 Sb. a dle Vyhlášky č. 442/2006 Sb. (přílohy č. 1)

Číslo Položka Obsah
1. Název Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Hlavní účel a předmětem činnosti orgnaizace je poskytování vzdělávání žákům v konzervatoři a ve střední škole, taktéž stravování žáků ve školní jídelně a ubytování v domově mládeže v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR (Red IZO 600020738).

Podmínky činnosti organizace jsou dány zřizovací listinou.
3. Organizační struktura Aktuální organizační schéma
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Sídlo:
Konzervatoř a střední škola, Maltézské náměstí 476/14, 118 44 Praha 1 – Malá Strana
Domov mládeže, Lázeňská 483/3, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Školní jídelna, Maltézské náměstí 476/14, 118 44 Praha 1 – Malá Strana

Místo poskytovaného vzdělání:

Maltézské náměstí 476/14, 118 44 Praha 1 – Malá Strana Lázeňská 483/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Za Poříčskou branou 281/15, Karlín, 186 00 Praha 8
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Maltézské náměstí 476/14, 118 44 Praha 1 – Malá Strana
4.3 Úřední hodiny Podatelna:
Pondělí až pátek 8:00 – 15.00
Studijní oddělení:
Pondělí až Čtvrtek: 8:00 – 11:30
Pátek: 10:30 - 13:30

Jednání s konkrétním pracovníkem školy nebo činnost podatelny mimo uvedené úřední hodiny je třeba předem dohodnout telefonicky nebo mailem.
4.4 Telefonní čísla Ústředna: 255 719 570
Ředitel školy: 255 719 571
Ekonom školy: 255 719 573
Zástupce ředitele: 255 719 572
Školní poradenské pracoviště: 255 719 572
Studijní oddělení: 255 719 575
Správa budov: 255 719 576
Školní jídelna: 255 719 578
Domov mládeže – vedoucí: 255 719 579
Domov mládeže – Za Poříčskou branou, Praha 8: – 221 729 201
4.5 Čísla faxu Není
4.6 Adresa internetové stránky https://www.kjd.cz
4.7 Adresa e-podatelny Emailová adresa je chráněna proti spamovým robotům.
Aby byla čitelná, je třeba zapnout JavaScript
– pro běžné podání

E-mailem lze zasílat soubory do velikosti 10 MB a ve formátech pdf, txt, rtf, doc(x), xls(x), ppt(x), jpg/jpeg komprese: zip/rar.
4.8 Další elektronické adresy Datová schránka: zv7ac7i

Datovou schránkou lze zasílat soubory ve všech povolených formátech definovaných v Příloze č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, a to do velikosti 10 MB. Jedná se o formáty pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, xls, ppt, jpg/jpeg/jfif, png, tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx.

Další kontakty viz kontakty
5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu ČNB: 12234031/0710
6. 61387339
7. DIČ CZ61387339
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů Koncepce rozvoje školy
Rámcové vzdělávací programy
Školní vzdělávací programy
Školní a klasifikační řád
Organizančí řád školy
Vnitřní řád Domova mládeže
Vnitřní řád školní jídelny
Směrnice o ochraně osobních údajů
Bezpečnostní a krizový plán
Etický kodex
8.2 Rozpočet

Rozpočet pro rok 2023 (Dokument PDF)

Rozpočet za minulá období je součástí Výroční zprávy.

Výroční zpráva 2021 – 2022 (Dokument PDF)

Výroční zpráva 2020 – 2021 (Dokument PDF)
Výroční zpráva 2019 – 2020 (Dokument PDF)
Výroční zpráva 2017 – 2018 (Dokument PDF)
Výroční zpráva 2016 – 2017 (Dokument PDF)
Výroční zpráva 2015 – 2016 (Dokument PDF)
Výroční zpráva 2014 – 2015 (Dokument PDF)
Výroční zpráva 2013 – 2014 (Dokument PDF)
Výroční zpráva 2012 – 2013 (Dokument PDF)
Výroční zpráva 2011 – 2012 (Dokument PDF)

9. Žádosti o informace Poštou:
Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, Maltézské náměstí 476/14, 11844 Praha 1 – Malá Strana
Telefonicky: 255 719 571, 255 719 573
E-mailem: Emailová adresa je chráněna proti spamovým robotům.
Aby byla čitelná, je třeba zapnout JavaScript

Datovou schránkou: zv7ac7i
10. Příjem žádostí a další podání Osobně v podatelně školy (Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, Maltézské náměstí 476/14, 118 44 Praha 1 – Malá Strana), písemně na adrese školy (Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, Maltézské náměstí 476/14, 118 44 Praha 1 – Malá Strana), elektronicky na adrese Emailová adresa je chráněna proti spamovým robotům.
Aby byla čitelná, je třeba zapnout JavaScript
, nebo datovou schránkou zv7ac7i .
11. Opravné prostředky 1.
V případě žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) se náležitosti podání a postup při vyřizování žádosti povinným subjektem řídí § 14 a 14a zákona č. 106/1999 Sb. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. se řídí § 16a tohoto zákona.

2.
Proti rozhodnutí lze podat odvolání, jehož lhůty se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem (§ 81 – 93 Odvolací řízení). Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, Maltézské náměstí 14, 118 44 Praha 1, a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství a mládeže, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 111 21.

3.
Při vyřizování jiné stížnosti než podle zákona č. 106/1999 Sb. se škola řídí § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
12. Formuláře Pro podání žádosti o informace ani pro podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace škola nepoužívá žádné speciální formuláře. Žádosti musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti.
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Životní situace související se vzděláváním jsou uvedeny na portálu veřejné správy
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zřizovací listina
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů
GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
14.2 Vydané právní předpisy Škola nevydává právní předpisy.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání požadované informace je účtováno 300 Kč za každou celou hodinu vyhledávání. Cena kopie je 1,00 Kč (A4 jednostranně), 2,00 Kč (A4 oboustranně), nebo 4,00 Kč (A3 jednostranně). Cena za nosič CD-ROM je 10,00 Kč. Balné není účtováno, poštovné je účtováno ve výši dle sazebníku České pošty. Úhradu za poskytnutí informace lze zaplatit v hotovosti v pokladně školy. Na žádost žadatele lze zaslat informaci na dobírku. Pokud náklady vzniklé na základě jedné žádosti o poskytnutí informace nedosahují výše 100 Kč, úhrada nákladů za poskytnutí informace se nevyžaduje.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací Částky uvedené v bodě 15.1 odpovídají aktuálně platnému Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, které je nadřízenou organizací školy.
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv Škola licenční smlouvy nepoužívá.
16.2 Výhradní licence Škola licenční smlouvy nepoužívá.
17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. Výroční zpráva povinného subjektu o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona
18. Seznam organizací Škola nezakládá žádné organizace.

 

Ochrana osobních údajů


pověřenec MŠMT pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Šárka Jílková, DiS.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5, 118 12 Praha 1
Tel.: +420 234 811 105
E-mail: Emailová adresa je chráněna proti spamovým robotům.
Aby byla čitelná, je třeba zapnout JavaScript