O škole

 

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace sídlí ve starobylé budově někdejšího raně barokního Paláce Straků z Nedabylic v Praze na Malé Straně. Objekt doplňují další dvě budovy s učebnami umělecké výuky, domovem mládeže a školní jídelny. Je školou s celorepublikovou působností a mimopražským studentům nabízí ubytování v domově mládeže.

Od založení školy bylo vzdělávání určeno především zrakově postiženým, v současnosti je realizace inkluzivního vzdělávání tou nejpřirozenější cestou, při níž se žáci učí vzájemnému respektu a přijímání různých odlišností. Vzdělávací nabídka zahrnuje několik oborů. V konzervatoři lze studovat šestiletý obor hudba nebo zpěv, ve střední škole čtyřletý maturitní obor ladění klavírů a příbuzných nástrojů s dvojím zaměřením - ladění nebo klavírnictví. Škola si klade za cíl poskytovat vzdělávání v takovém obsahu, aby připravila absolventy nejen pro další umělecké studium, ale aby hudebníci obstáli ve značné konkurenci a ladiči nebo klavírníci se uplatnili ve svém oboru.

Současné zaměření a působení Konzervatoře a střední školy Jana Deyla navazuje na činnost někdejšího Deylova ústavu, založeného v roce 1910 významným očním lékařem a vědcem MUDr. Janem Deylem. Tento ústav vznikl jako dobročinné zařízení určené výchově slepé mládeže. V jeho působení byla od 20. let stále výrazněji akcentována výuka hudby se záměrem připravit žáky na profesi učitele hudby a ladiče klavíru. Po 2. sv. válce došlo k diferenciaci působení pražských ústavů, pečujících o zrakově postižené a posléze i k jejich proměně na státní zařízení. Hudební výchova byla od roku 1948 svěřena Deylovu ústavu, v nové podobě Hudební škole pro slepé. V roce 1960 byla přejmenována na Střední hudební školu internátní a Odbornou ladičskou školu internátní a jejím zřizovatelem se stalo Ministerstvo školství. V průběhu několika desetiletí byl název školy měněn. V roce 1976 na Konzervatoř pro zrakově postiženou mládež a Odbornou ladičskou školu pro zrakově postiženou mládež. V roce 1992 se jméno MUDr. Jana Deyla vrací do jejího názvu a z té doby také pochází označení Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla. Od roku 2006 jako Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené a od 31. 5. 2017 změnou zřizovací listiny jako Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace. V září 2020 škola oslaví 110. výročí založení.

Vzhledem k tomu, že výuka hudby zrakově postižených má svá specifika a klade na učitele značné nároky, nabízí škola konzultace všem pedagogům, kteří zrakově postižené žáky vyučují v základních uměleckých školách či jinde. Konzultace si mohou pedagogové sjednat v průběhu školního roku se zástupci ředitelky.

KJD 1910–2015 Publikace vydaná u příležitosti 105 let od založení školy (publikace v nové záložce)

Další součásti školy
Školská rada
Rada ladičů a klavírníků
Školní řád
Výroční zprávy
Projekt Hudba ve tmě
Videa o škole
Návody
Soubory ke stažení