Aktuálně

 
Stránka:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  18
 
15.01.2018 18:20
V rámci připomínky Mezinárodního dne památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti pořádá naše škola školní poznávací výlet do Osvětimi.

 

Datum konání: sobota 17. 2. 2018
Čas odjezdu: 06:00 (ráno)
Místo odjezdu: od školy
Čas prohlídky: 13:00
Předpokládaný čas návratu: 23:00
Kapacita: 45 míst
Cena zájezdu: 225 Kč (vč. pojištění)

 

Zájezd je pořádán pro žáky a pedagogy školy, s tím, že zájemci z řad studentů budou upřednostněni.

Závazné přihlášky a platbu podávejte prof. Černé
nejpozději do 19. ledna 2018!!!

 
27.12.2017 15:15

od 1. 1. 2018 přechází škola na nová telefonní čísla

ústředna: 255 719 570
ředitelka: 255 719 571
zástupci ředitele: 255 719 572
studijní oddělení: 255 719 575
vedoucí ekonomického a provozně hospodářského úseku: 255 719 573
vedoucí vychovatel a domov mládeže: 255 719 579
vedoucí školní jídelny: 255 719 578
správce budov: 255 719 576
 
29.09.2017 15:49

Ředitelka Konzervatoře a střední školy Jana Deyla
vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 30. listopadu 2017.
Konzervatoř:

Obor 82-44-P/01 Hudba - denní forma vzdělávání v délce 6 roků
Obor 82-45-P/01 Zpěv - denní forma vzdělávání v délce 6 roků

Střední škola:

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů - denní forma vzdělávání v délce 4 roky
Obor 82-44-J/01 Ladění klavíru kulturní činnost - denní forma dělávání v délce 2 roky
- zaměření Hudebně kulturní činnost
- zaměření Ladění klavíru

Rozhodnutí o termínech konání talentové zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a stanovených jednotných kritériích.

1. termín: 15. – 16. ledna 2018
2. termín: 23. ledna 2018

Termín obory předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
Střední škola
15. 1. 2018
(2. termín 23. 1.)
82-44-M/02 Ladění klavírů 12
82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost – zaměření Ladění klavíru 6
82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost – zaměření Hudebně kulturní činnost 6
Konzervatoř
16. 1. 2018

(2. termín 23. 1.)
82-44-P/01 Hudba 15
82-45-P/01 Zpěv - zaměření klasický zpěv zaměření populární zpěv 6

 

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Přijímací řízení pro uvedené obory se koná formou talentové zkoušky.
Uchazeči jsou hodnoceni dle bodových kritérií v rozmezí 0 – 25 bodů (tj. zkouška z hlavního oboru a zkouška z hudební teorie). Výsledné hodnocení uchazeče je v každé části zkoušky stanoveno aritmetickým průměrem bodového hodnocení. Uchazeč uspěl, pokud při dílčí zkoušce získal 16 a více bodů z možných 25.
Při celkovém vyhodnocování je přihlíženo k dalším částem přijímacího řízení a to k výsledku studijních předpokladů a motivačního pohovoru, které mají podpůrný charakter. U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a jsou cizími státními občany, je v rámci motivačního pohovoru prověřována znalost českého jazyka. Skutečnostmi, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče se rozumí splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání a to předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a případných dalších požadovaných speciálních lékařských vyšetření (foniatrické).

Náležitosti přihlášky:

  • • nezbytností je řádné vyplnění všech požadovaných údajů, včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • • součástí přihlášky ke vzdělávání jsou doklady nebo ověřené kopie vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (uchazeči nebo absolventi střední školy dokládají rovněž vysvědčení z posledních dvou ročníků studia příp. vysvědčení o maturitní zkoušce
  • • součástí přihlášky uchazeče se zdravotním postižením je doporučení školského poradenského zařízení se stanoveným PO

Důležité informace k závěrečné části přijímacího řízení:

Po ukončení talentových zkoušek a vyhodnocení výsledku hodnocení přijímacího řízení je stanoveno pořadí uchazečů a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Výsledky jsou zveřejněny pod registračním číslem uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odesláním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané škole.
Zápisový lístek obdrží žáci na své základní škole, ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.


MgA. Naděžda Ostřanská
ředitelka školy

 
další informace a požadavky (dokument PDF)

 
08.09.2017 08:23
Změna zřizovací listiny

Od 1. 6. 2017 vešla v platnost změna zřizovací listiny, kterou se mění název školy na
Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace.

Škola není zřízena podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb.,. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti s uvedenou změnou vykonává činnost domova mládeže.

 
07.07.2017 13:15
NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Domov mládeže Konzervatoře a střední školy Jana Deyla nabízí pro školní rok 2017/2018 ubytování žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol.

více informací (Dokument PDF)

 
03.07.2017 14:56

 

VÝSLEDEK TALENTOVÉ ZKOUŠKY 28. června 2017 – STŘEDNÍ ŠKOLA

 

Obor: 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů
registrační číslo pořadí výsledek
1 1. uspěl(a), přijat(a)
2   neuspěl(a), nepřijatpřijat(a)

 

Obor: 82-44-P/01 Hudba
registrační číslo pořadí výsledek
3 1. uspěl(a), přijat(a)
 
02.06.2017 10:25

Ředitelka Konzervatoře a střední školy Jana Deyla

vyhlašuje

v souladu s § 60f a § 88 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších úprav

3. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 19. června 2017


pro tyto obory:

Konzervatoř:

Obor 82-44-P/01 Hudba denní forma vzdělávání v délce 6 roků

Střední škola:

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů - denní forma vzdělávání v délce 4, zkrácené studium v délce 2 roky (vhodné pro maturanty středních škol nebo absolventy konzervatoří)

Obor 82-44-J/01 Ladění klavíru kulturní činnost - denní forma dělávání v délce 2 roky
-  zaměření Hudebně kulturní činnost
-  zaměření Ladění klavíru

 

Termín konání talentové zkoušky a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory

 Termín obory  předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
28. 6. 2017  82-44-M/02 Ladění klavírů  6
 82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost – zaměření Ladění klavíru  5
82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost – zaměření Hudebně kulturní činnost   3
 82-44-P/01 Hudba  7

 

Podrobné informace k náležitostem přihlášky, kritériím přijímacího řízení a požadavkům pro jednotlivé obory jsou zveřejněny na webových stránkách školy v sekci přijímací řízení.

Od školního roku 2017/018 škola přijímá ke vzdělávání rovněž v oborech střední školy uchazeče jak se speciálními vzdělávacími potřebami tak uchazeče intaktní.

 

MgA. Naděžda Ostřanská
ředitelka školy

 
01.06.2017 22:25
Změna názvu školy

Od 1. 6. 2017 vešla v platnost změna zřizovací listiny, kterou se mění název školy na
Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace
a změna statusu školského zařízení na domov mládeže.

 
27.03.2017 14:27

VÝSLEDKY 2. KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
27. BŘEZNA 2017 – Konzervatoř

 

Obor 82-44-P/01 Hudba
registrační číslo pořadí výsledek
18 1. uspěl(a), přijat(a)

 

VÝSLEDKY 2. KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
27. BŘEZNA 2017 – Střední škola

 

Obor 82-44-J/01 Ladění a kulturní činnost
registrační číslo pořadí výsledek
2 1. uspěl(a), přijat(a)
 
27.03.2017 07:17
Maturitní zkoušky 2017

Maturitní zkoušky 2017 - organizační opatření

a) 11. 4., 2. 5. a  3 5.  2017 - v  době konání písemných zkoušek SČ MZ (viz rozpis) odpadá veškerá výuka v hlavní budově školy s výjimkou ladíren. Studenti, kteří nematurují, nebudou mít povolen vstup do 1. patra hlavní budovy. 16. 5. v době konání praktických maturit odpadá výuka v salonku, komorním sále, Koncertním sále Jana Drtiny a výuka pedagogů, kteří jsou členy komise v době, kdy působí v komisi, nebo korepetují.

17.-  18. 5. 2017, v době ústních maturitních zkoušek, odpadá výuka v učebně č. 6, 7, a 9.

V učebně č. 6 bude zázemí pro maturitní komisi, v učebně č. 7 maturitní zkoušky, v učebně č. 9 zázemí pro maturanty.

c) v době písemné maturitní zkoušky 11. 4., 2. - 3. 5.  bude vypnuté zvonění.

d) třídní a ročníkoví učitelé informují všechny žáky o tomto organizačním opatření a o změnách v rozvrhu.

Harmonogram MZ - viz Informace pro žáky

 
Stránka:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  18