Aktuálně

 
Stránka:
... 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ...  16
 
26.10.2015 15:50
Školení rodičů a dětí se zrakovým postižením o jejich hudebním vzdělávání

Naše škola pořádá školení rodičů a dětí se zrakovým postižením o jejich hudebním vzdělávání, navazující na naše loňské setkání a na vzdělávací akce uskutečněné v rámci projektu Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené „Cesta k rovnému uplatnění při zrakovém postižení – Hudba ve tmě“.

Letošní jednodenní akce se uskuteční ve středu 29. října 2015. Plánované časové rozpětí akce bude zhruba od 10:00 do 14:00 (dle potřeb a počtu přihlášených účastníků). Dle potřeb a zájmu účastníků lze do programu zařadit:

a)     individuální diagnostiku hudebních dispozic u začátečníků (již od předškolního věku dítěte),

b)     nástrojové konzultace,

c)     informace o bodovém notopisu,

d)     společné semináře k problematice hudebního vzdělávání zrakově postižených.

 
21.10.2015 12:15
Výstava k 105. výročí založení školy

Od 20. 10. 2015 je v galerii Ecce Terra otevřena výstava ke 105. výročí založení Konzervatoře Jana Deyla. Výstava bude otevřena do 10. 11. 2015.

 
23.09.2015 17:18

Ředitelka Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 30. listopadu 2015.

 

Konzervatoř:
Obor 82-44-P/01 Hudba - denní forma vzdělávání v délce 6 roků

Střední škola:
Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů - denní forma vzdělávání v délce 4 roky
Obor 82-44-J/01 Ladění klavíru kulturní činnost - denní forma dělávání v délce 2 roky
- zaměření Hudebně kulturní činnost
- zaměření Ladění klavíru

 

1. ročník oboru 82-45-P/01 Zpěv se ve školním roce 2016/2017 NEOTVÍRÁ

 

Rozhodnutí o termínech konání talentové zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a stanovených jednotných kritériích.

Termín obory předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
14. 1. 82-44-M/02 Ladění klavírů 6
  82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost 6
18. – 19. 1. 82-44-P/01 Hudba 10

 

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Přijímací řízení pro uvedené obory se koná formou talentové zkoušky.
Uchazeči jsou hodnoceni dle bodových kritérií v rozmezí 0 – 25 bodů (tj. zkouška z hlavního oboru a zkouška z hudební teorie). Výsledné hodnocení uchazeče je v každé části zkoušky stanoveno aritmetickým průměrem bodového hodnocení. Uchazeč uspěl, pokud při dílčí zkoušce získal 16 a více bodů z možných 25.
Při celkovém vyhodnocování je přihlíženo k dalším částem přijímacího řízení a to k výsledku studijních předpokladů a motivačního pohovoru, které mají podpůrný charakter. U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a jsou cizími státními občany, je v rámci motivačního pohovoru prověřována znalost českého jazyka. Skutečnostmi, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče se rozumí splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání a  to předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a případných dalších požadovaných speciálních lékařských vyšetření.

Náležitosti přihlášky:

  • • nezbytností je řádné vyplnění všech požadovaných údajů, včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • • součástí přihlášky ke vzdělávání jsou doklady nebo ověřené kopie vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (uchazeči nebo absolventi střední školy dokládají rovněž vysvědčení z posledních dvou ročníků studia příp. vysvědčení o maturitní zkoušce
  • • součástí přihlášky do střední školy (obory M a J) uchazeče se zdravotním postižením je doporučení školského poradenského zařízení a posudek o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče

Důležité informace k závěrečné části přijímacího řízení:
Po ukončení talentových zkoušek a vyhodnocení výsledku hodnocení přijímacího řízení je stanoveno pořadí uchazečů a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Výsledky jsou zveřejněny pod registračním číslem uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odesláním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané škole.
Zápisový lístek obdrží žáci na své základní škole, ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.

 
21.08.2015 11:18
Zahájení školního roku pro žáky

Zahájení školního roku 2015/16:

1. září  11. 00 Setkání žáků 1. ročníků s vedením školy – sál školy

13. 00 Setkání žáků s ročníkovými /třídními učiteli

2. 9. Domluva rozvrhu, vyzvednutí učebnic a učebních pomůcek

3. 9. Zahájení výuky podle rozvrhu

4. 9. 8:00-12:00 a 13:00-14:30 Adaptační den pro žáky 1. ročníku – komorní sál – lektor Dr.Kašparová.

 
23.06.2015 09:35

ZAVERECNY-KONCERT.jpg

 

 

 
11.06.2015 12:58
Blahopřejeme našim studentkám k úspěchu na mezinárodní soutěži PRAŽSKÝ PĚVEC 2015

Blahopřejeme k úspěchu na mezinárodní soutěži PRAŽSKÝ PĚVEC 2015.

Ceny si odnesli:

Kateřina Špaňárová

3. cena

v 1. kategorii - konzervatoře 1.- 3. ročník

 

Eva Blažková

3. cena

ve 2. kategorii - konzervatoře 4.- 6. ročník

 

pěvecká třída MgA. Daniely Štěpánové - Šimůnkové, klavírní spolupráce MgA. Radomíra Šlégrová

 
27.05.2015 10:16
Koncert Evy Blažkové a Ráchel Skleničkové v Berlíně

Koncert se uskuteční 18.6. v 19:00. Eva Blažková soprán, Rachel Skleničková klavír a klavírní spolupráce prof. Radomíra Šlégrová. Studentky se budou prezentovat programem sestaveným ze skladeb českých skladatelů.

 

soireee.jpg

 

 

 
26.05.2015 13:48
Koncert k 85. narozeninám Jana Olejníka

Koncert se uskuteční již tento pátek 29.5. na Konzervatoři Jana Deyla v Sále J.Drtiny v 19:00 hod. a bude na něm slavnostně představeno nové vydání "Etud a písniček pro příčnou flétnu" od Jana Olejníka. 


Vystoupí studenti flétnových tříd Pražské konzervatoře a Konzervatoře Jana Deyla od prof. Magdalény Hegerové, Aleny Křiklánové a Jana Ostrého.

 

pozvanka-na-koncert-29.5..jpg

 
Stránka:
... 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ...  16