Aktuálně

 
Stránka:
... 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ...  15
 
21.08.2015 11:18
Zahájení školního roku pro žáky

Zahájení školního roku 2015/16:

1. září  11. 00 Setkání žáků 1. ročníků s vedením školy – sál školy

13. 00 Setkání žáků s ročníkovými /třídními učiteli

2. 9. Domluva rozvrhu, vyzvednutí učebnic a učebních pomůcek

3. 9. Zahájení výuky podle rozvrhu

4. 9. 8:00-12:00 a 13:00-14:30 Adaptační den pro žáky 1. ročníku – komorní sál – lektor Dr.Kašparová.

 
23.06.2015 09:35

ZAVERECNY-KONCERT.jpg

 

 

 
11.06.2015 12:58
Blahopřejeme našim studentkám k úspěchu na mezinárodní soutěži PRAŽSKÝ PĚVEC 2015

Blahopřejeme k úspěchu na mezinárodní soutěži PRAŽSKÝ PĚVEC 2015.

Ceny si odnesli:

Kateřina Špaňárová

3. cena

v 1. kategorii - konzervatoře 1.- 3. ročník

 

Eva Blažková

3. cena

ve 2. kategorii - konzervatoře 4.- 6. ročník

 

pěvecká třída MgA. Daniely Štěpánové - Šimůnkové, klavírní spolupráce MgA. Radomíra Šlégrová

 
27.05.2015 10:16
Koncert Evy Blažkové a Ráchel Skleničkové v Berlíně

Koncert se uskuteční 18.6. v 19:00. Eva Blažková soprán, Rachel Skleničková klavír a klavírní spolupráce prof. Radomíra Šlégrová. Studentky se budou prezentovat programem sestaveným ze skladeb českých skladatelů.

 

soireee.jpg

 

 

 
26.05.2015 13:48
Koncert k 85. narozeninám Jana Olejníka

Koncert se uskuteční již tento pátek 29.5. na Konzervatoři Jana Deyla v Sále J.Drtiny v 19:00 hod. a bude na něm slavnostně představeno nové vydání "Etud a písniček pro příčnou flétnu" od Jana Olejníka. 


Vystoupí studenti flétnových tříd Pražské konzervatoře a Konzervatoře Jana Deyla od prof. Magdalény Hegerové, Aleny Křiklánové a Jana Ostrého.

 

pozvanka-na-koncert-29.5..jpg

 
20.04.2015 11:00
Výsledky talentových zkoušek na SŠ a konzervatoř 16. 4. 2015
TALENTOVÉ ZKOUŠKY 16. DUBNA 2015 - KONZERVATOŘ
Obor 82-44-P/01 Hudba
Číslo Obor Výsledek talentové zkoušky
1 82-44-P/01 Hudba – hra na pozoun přijat(a)
2 82-44-P/01 Hudba – hra na pozount nedostavil(a) se
3 82-44-P/01 Hudba – hra na zobcovou flétnu přijat(a)
4 82-44-P/01 Hudba – hra na saxofon přijat(a)
5 82-44-P/01 Hudba – hra na bicí nástroje přijat(a)

 

Obor 82-45-P/01 Zpěv – klasický zpěv
Číslo Obor Výsledek talentové zkoušky
6 82-45-P/01 Zpěv – klasický zpěv přijat(a)

 

 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY 16. DUBNA 2015 - STŘEDNÍ ŠKOLA
Obor 82-44-J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost
Číslo Obor Výsledek talentové zkoušky
1 82-44-J/01 – zaměření ladění klavírů přijat(a)
2 82-44-J/01 – zaměření hudebně kulturní činnost přijat(a)
3 82-44-J/01 – zaměření ladění klavírů přijat(a)

 

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů
Číslo Obor Výsledek talentové zkoušky
4 82-44-M/02 – zaměření ladění klavírů přijat(a)
 
06.02.2015 12:10

Ředitelka Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 31. března 2015.

 

Přijímací řízení se koná 16. dubna 2015

 

Konzervatoř - Obory 82-44-P/01 Hudba, 82-45-P/01 Zpěv

denní forma vzdělávání v délce 6 roků, počet volných míst 3

 

Střední škola:

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů - denní forma vzdělávání v délce 4 roky,  počet volných míst 5

Obor 82-44-J/01 Ladění klavíru kulturní činnost – zaměření Hudebně kulturní činnost, denní forma dělávání v délce 2 roky, počet volných míst 1

Zaměření Ladění klavíru, denní forma dělávání v délce 2 roky, počet volných míst 6

 

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Přijímací řízení pro uvedené obory se koná formou talentové zkoušky.

Uchazeči jsou hodnoceni dle bodových kritérií v rozmezí 0 – 25 bodů (tj. zkouška z hlavního oboru a zkouška z hudební teorie). Výsledné hodnocení uchazeče je v každé části zkoušky stanoveno aritmetickým průměrem bodového hodnocení. Uchazeč neuspěl, pokud při dílčí zkoušce získá méně než 11 bodů.

Při celkovém vyhodnocování je přihlíženo k dalším částem přijímacího řízení a to k výsledku studijních předpokladů a motivačního pohovoru, které mají podpůrný charakter. U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a jsou cizími státními občany, je v rámci motivačního pohovoru prověřována znalost českého jazyka. Skutečnostmi, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče se rozumí splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání a to předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a případných dalších požadovaných speciálních lékařských vyšetření.

Náležitosti přihlášky:

· nezbytností  je řádné vyplnění všech požadovaných údajů, včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

· Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou doklady nebo ověřené kopie vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (uchazeči nebo absolventi střední školy dokládají rovněž vysvědčení z posledních dvou ročníků studia příp. vysvědčení o maturitní zkoušce

·součástí přihlášky pro obor zpěv je lékařská zpráva foniatra (nenahrazujte zprávou z otorinolaryngologie (ORL)

·součástí přihlášky do střední školy (obory M a J) je posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče

 

Důležité informace k závěrečné části přijímacího řízení:

Po ukončení talentových zkoušek a vyhodnocení výsledku hodnocení přijímacího řízení je stanoveno pořadí uchazečů a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Výsledky jsou zveřejněny pod registračním číslem uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

·Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odesláním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané škole.

·Zápisový lístek obdrží žáci na své základní škole, ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.

 

 

 

 

Požadavky pro obory konzervatoře
OBOR HUDBA 82-44-P/01, ZPĚV 82-45-P/01

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________

 

Talentová zkouška má tyto části:

hra na nástroj nebo zpěv
prověření sluchových a rytmických dispozic
prověření znalostí hudební teorie
ad 1) hra na nástroj nebo zpěv:

Hra na klavír
(požadavky jsou shodné pro obor hra na varhany)
Stupnice durová a mollová kombinovaně (event. dohromady v rovném pohybu přes 4 oktávy). Velký rozklad, 2 etudy (Czerny op. 299, Cramer). 2 polyfonní skladby (Bach: Malá preludia a fughetty, Dvouhlasé invence apod.). Rychlá sonátová věta, rondo nebo variace. Přednesová skladba romantická nebo soudobá. Podmínkou je hra zpaměti.
Hra na akordeon
Jedna durová a jedna mollová stupnice. Jedna etuda (Czerny op. 599, Lemoine op. 37, Czerny op. 849), dvě přednesové skladby různého charakteru.

Hra na housle
Durová a mollová tříoktávová stupnice s kvintakordem. Jedna dvojhmatová oktávová stupnice. 3 etudy na úrovni: Mazas 1. díl, Kreutzer, Dont op.37, Fiorillo, Krůček-škola 4. sešit. Dále 1 část koncertu úrovně Rode č. 6, Kreutzer č. 13, Accolay nebo volná a rychlá část barokní sonáty. Jedna kratší přednesová skladba (např. Dvořák – Romantické kusy apod.)

 

Hra na violoncello

 

Durová a mollová stupnice s rozloženými akordy v rozsahu dvou oktáv.

Výběr dvou kontrastních etud (K. P. Sádlo: Škola etud I. díl, F. Dotzauer: 113 etud, I. sešit, S. Lee: 40 lehkých etud op. 70, Výběr etud, sborník sestavil L. Maděrovskij (Moskva 1974), aj.

Jedna věta koncertu, sonáty nebo jiná přednesová skladba podle vlastního výběru.

 

Dechové nástroje
Stupnice a akordy do čtyř křížků, čtyř b. Dvě etudy různého charakteru (v rozsahu nejméně jedné stránky tisku). Jedna přednesová skladba.

Hra na zobcovou flétnu
V průběhu zkoušky předvede uchazeč hru na sopránovou a altovou zobcovou flétnu.
Uchazeč přednese jednu skladbu zpaměti.
Stupnice durové a mollové do 4 # a 4 b, akordy - velký a malý rozklad tónického kvintakordu, dominantního a zmenšeného septakordu
Etuda dle vlastního výběru (L.H. von Winterfeld, A.Davis, F.Brüggen, H.M.Linde aj.)
Repertoár:
1) Hra na sopránovou zobcovou flétnu:
téma s variacemi od Jacoba van Eycka ze sbírky “Der Fluyten Lust-hof” (sólo). Rozsah: alespoň tři variace, nebo:
raně barokní sonáta či canzona s doprovodem.
2) Hra na altovou zobcovou flétnu:
sonáta vrcholného baroka s doprovodem (např. Telemann, Händel, Schickhardt, Chedeville) - pomalá a rychlá věta
3) Skladba napsaná po roce 1960
Hra na bicí nástroje
Malý buben – rytmická stupnice 2-3-4-5-6-7-8-7-6-5-4-3-2, víření pp ff pp, povinná etuda J. Tuzar – Etudy pro malý buben č. 56 nebo etudy podobné technické obtížnosti, jedna etuda dle vlastního výběru.

Bicí souprava – libovolná skladba či etuda zapsaná v notách.

Xylofon – jedna durová a jedna mollová stupnice, rozklady akordů, libovolná skladba či etuda zapsaná v notách.

Tympány – libovolná skladba či etuda pro alespoň dva tympány zapsaná v notách.

Součástí této zkoušky je ověření dispozic pro hru z listu na malý buben (zrakově postižených uchazečů se tento požadavek netýká) a prověření dovedností hry na libovolný hudební nástroj nebo zpěvu vyučované ve vyšších ročnících ZUŠ. Ke zkoušce bude k dispozici malý buben, tympány, bicí souprava a marimba.

 

Skladba
Krátké skladebné (technické, stylové) studie či drobnější kompozice pro jeden nástroj (lidský hlas), popř. menší komorní obsazení - různého charakteru zapsané buď ručně nebo v libovolném notačním programu. U zrakově postižených uchazečů lze v bodovém notopise, event.  formou přehrání zvukové stopy. Důkladná znalost hudební nauky, popř. základů harmonie. Uchazeč může předvést krátkou improvizaci na libovolný nástroj (nepovinné).
 Ostatní nástroje
Dvě etudy rozdílného zaměření. Jedna přednesová skladba. Repertoár je zvolen v náročnosti odpovídající dosažené hráčské úrovni tak, aby přednesené skladby poskytly komisi přehled o technické a muzikální vyspělosti.

 
Klasický zpěv
Dvě lidové písně odlišného charakteru (rychlá-pomalá), jedna umělá píseň, (u technicky vyspělejších uchazečů možno navíc zařadit árii z období baroka, klasicismu nebo romantismu. Součástí je zkouška hlasového rozsahu a přednes krátké básně nebo části monologu z divadelní hry. Zpěv i recitace zpaměti podmínkou.

 

 

 

ad 2) prověření sluchových a rytmických dispozic:

zpěv lidové písně, reprodukce melodického úryvku a rytmického modelu, sluchová analýza čistých, velkých a malých intervalů a doškálných kvintakordů.

ad 3) prověření znalostí hudební teorie:

znalost durových a mollových stupnic, tvoření intervalů čistých, velkých a malých, určování daných intervalů, doškálné kvintakordy a jejich obraty, základní rozdělení hudebních nástrojů, hudební slohy a nejvýraznější osobnosti evropské hudby.

Požadavky pro obor střední školy 82-44-M/02 LADĚNÍ KLAVÍRŮ A PŘÍBUZNÝCH NÁSTROJŮ
 

Talentová zkouška má tyto části:

1. prověření sluchových dispozic

2. prověření základních znalostí hudební nauky

3. prověření manuálních dispozic

 

ad 1) prověření sluchových dispozic

• reprodukce předehraného tónu a melodického úryvku

• sluchové rozpoznání intervalů čistých velkých a malých

• určení tónorodu hraného akordu

• opakování předneseného rytmického úryvku

• rozpoznání naladěného a rozladěného tónu v různých polohách klaviatury

ad 2) prověření základních znalostí hudební nauky

teoretická znalost durových stupnic, tvoření čistých a velkých intervalů od daného tónu, trojzvuky a jejich obraty.

ad 3) prověření manuálních dispozic

základní úkony v práci s dílenským nářadím - řezání dřeva, šroubování vrutů, zatloukání hřebíků, práce s kleštěmi, pilníkem apod.

 

Požadavky pro obor střední školy OBOR 82-44-J/01 LADĚNÍ KLAVÍRŮ A KULTURNÍ ČINNOST zaměření hudebně kulturní činnost, zaměření ladění klavíru
Jedná se o zkoušku talentu, jejíž součástí je ověření míry hudebního talentu, jeho rozvojeschopnosti a předpokladů pro různé hudební činnosti  - ladění klavíru, hra na hudební nástroj či zpěv.
Talentová zkouška se skládá:

1)     z prověření sluchových dispozic (opakování předehraných tónů a melodických úryvků, opakování rytmického úryvku, rozpoznání durového a mollového tónorodu a základních intervalů)

2)     z prověření znalostí základních pojmů hudební nauky včetně znalosti not a jejich zápisu

3)     z prověření manuálních dispozic pro práci s dílenským nářadím (pro zaměření Ladění

Uchazeč oboru hudebně kulturní činnost přednese dvě skladby odlišného charakteru (hudební nástroj nebo zpěv) a předloží notový materiál připravených skladeb včetně klavírního doprovodu v černostiskové verzi.

 

 

 

 

 

 
31.01.2015 18:15
Výsledky talentových zkoušek - leden 2015 - náhradní termín
NÁHRADNÍ TERMÍN TALENTOVÉ ZKOUŠKY 29. LEDNA 2015 - KONZERVATOŘ
Obor 82-45P/01 Zpěv
Číslo Obor Výsledek talentové zkoušky
26 Obor 82-45-P/01 Zpěv - populární zpěv  nepřijat(a)
 
Stránka:
... 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ...  15