Aktuálně

 
Stránka:
... 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ...  16
 
25.11.2015 13:21
Studenti bicího oddělení v České filharmonii

Studenti bicího oddělení vystoupí v rámci projektu „Komorně orchestrálních koncertů České filharmonie s účastí členů orchestrální akademie“ ve Dvořákově síni. Prof. Pavel Polívka, člen filharmonie a garant projektu za sekci bicích nástrojů, dal příležitost nejtalentovanějším, kteří se budou podílet na provedení symfonické suity Leonarda Bernsteina, West Side Story. Mezi členy České studentské filharmonie, Orchestrální akademie ČF a samotné členy ČF zasednou naši studenti Václav Mildorf, Daniel Pitra a Hana Šafaříková. Koncert se bude konat v únoru 2016.

 

WP_20150430_003.jpg

 

Foto:

Studenti V. Mildorf a D. Pitra při nahrávání Symfonie č. 3 soudobého anglického skladatele J. Downese v rámci nahrávacího projektu České filharmonie. Rudolfinum, duben 2015.

 

 

 

 
25.11.2015 08:43
Ve školním roce 2015/2016 bude již popáté udělován titul „Nejlepší student školního roku“

Smyslem tohoto programu je ocenit vzorné a cílevědomé studenty, povzbudit je v jejich úsilí, ale především inspirovat ostatní. Stejně podstatným a motivujícím prvkem je dát na vědomí, že učitelé pokroky svých studentů sledují a záleží jim na nich.

Být nejlepším neznamená mít pouze talent a vyhrávat soutěže, ale projevit vůli a píli při překonávání různých překážek. A pokud student s nižší sebedůvěrou dopředu svoji přirozenou soutěživost vzdává, protože „nemůže mít přeci šanci“, tak tu bychom chtěli nabídnout skutečně každému. Proto je jednou z možných udělovaných cen také překonání svého osobního limitu a to je dostatečný impuls pro všechny, kteří chtějí o něco usilovat. 

Kritérii pro udělení ceny jsou:

l  splnění základních povinností studenta, tj. žádná neomluvená absence a žádné kázeňské opatření v průběhu školního roku

l  výborné studijní výsledky

l  úspěšná reprezentace školy na vystoupeních a v soutěžích

l   mimořádný osobnostní rozvoj

Každý učitel má možnost nominovat žáka ze své třídy a svoji nominaci předložit zástupcům ředitelky s písemným zdůvodněním nejpozději do konce května 2016.

Cena bude udělena při závěrečném koncertu školního roku.

 

MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelka školy

 
13.11.2015 15:31
Sbor Konzervatoře Jana Deyla vystoupí na benefičním koncertu pro nadaci Leontinka

Ve středu 18. 11. v 19:00 hod. se uskuteční benefiční koncert pro Leontinku s názvem „Gospel & spiritual", na kterém vystoupí sbor Konzervatoře Jana Deyla a Marantha Gospel Choir.

 

http://www.nadaceleontinka.cz/o-nadaci/

 

pozvanka_18.11._cz_1.jpg

 

 

 

 

 
01.11.2015 10:06
Den otevřených dveří 3. 11. 2015

Den otevřených dveří Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené se koná 3. 11. 2015 od 10:00h do 16:00h.

 
26.10.2015 16:12
Blahopřejeme naši studentce k úspěchu na písňové soutěži Bohuslava Martinů

2. cenu v kategorii II.B - konzervatoří získala Kristýna Grösslová, posluchačka 3. ročníku z pěvecké třídy Marcely Žiakové, DiS. Klavírní spolupráce: Mgr. Roman Malý.

 

 
26.10.2015 15:50
Školení rodičů a dětí se zrakovým postižením o jejich hudebním vzdělávání

Naše škola pořádá školení rodičů a dětí se zrakovým postižením o jejich hudebním vzdělávání, navazující na naše loňské setkání a na vzdělávací akce uskutečněné v rámci projektu Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené „Cesta k rovnému uplatnění při zrakovém postižení – Hudba ve tmě“.

Letošní jednodenní akce se uskuteční ve středu 29. října 2015. Plánované časové rozpětí akce bude zhruba od 10:00 do 14:00 (dle potřeb a počtu přihlášených účastníků). Dle potřeb a zájmu účastníků lze do programu zařadit:

a)     individuální diagnostiku hudebních dispozic u začátečníků (již od předškolního věku dítěte),

b)     nástrojové konzultace,

c)     informace o bodovém notopisu,

d)     společné semináře k problematice hudebního vzdělávání zrakově postižených.

 
21.10.2015 12:15
Výstava k 105. výročí založení školy

Od 20. 10. 2015 je v galerii Ecce Terra otevřena výstava ke 105. výročí založení Konzervatoře Jana Deyla. Výstava bude otevřena do 10. 11. 2015.

 
23.09.2015 17:18

Ředitelka Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 30. listopadu 2015.

 

Konzervatoř:
Obor 82-44-P/01 Hudba - denní forma vzdělávání v délce 6 roků

Střední škola:
Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů - denní forma vzdělávání v délce 4 roky
Obor 82-44-J/01 Ladění klavíru kulturní činnost - denní forma dělávání v délce 2 roky
- zaměření Hudebně kulturní činnost
- zaměření Ladění klavíru

 

1. ročník oboru 82-45-P/01 Zpěv se ve školním roce 2016/2017 NEOTVÍRÁ

 

Rozhodnutí o termínech konání talentové zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a stanovených jednotných kritériích.

Termín obory předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
14. 1. 82-44-M/02 Ladění klavírů 6
  82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost 6
18. – 19. 1. 82-44-P/01 Hudba 10

 

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Přijímací řízení pro uvedené obory se koná formou talentové zkoušky.
Uchazeči jsou hodnoceni dle bodových kritérií v rozmezí 0 – 25 bodů (tj. zkouška z hlavního oboru a zkouška z hudební teorie). Výsledné hodnocení uchazeče je v každé části zkoušky stanoveno aritmetickým průměrem bodového hodnocení. Uchazeč uspěl, pokud při dílčí zkoušce získal 16 a více bodů z možných 25.
Při celkovém vyhodnocování je přihlíženo k dalším částem přijímacího řízení a to k výsledku studijních předpokladů a motivačního pohovoru, které mají podpůrný charakter. U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a jsou cizími státními občany, je v rámci motivačního pohovoru prověřována znalost českého jazyka. Skutečnostmi, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče se rozumí splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání a  to předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a případných dalších požadovaných speciálních lékařských vyšetření.

Náležitosti přihlášky:

  • • nezbytností je řádné vyplnění všech požadovaných údajů, včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • • součástí přihlášky ke vzdělávání jsou doklady nebo ověřené kopie vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (uchazeči nebo absolventi střední školy dokládají rovněž vysvědčení z posledních dvou ročníků studia příp. vysvědčení o maturitní zkoušce
  • • součástí přihlášky do střední školy (obory M a J) uchazeče se zdravotním postižením je doporučení školského poradenského zařízení a posudek o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče

Důležité informace k závěrečné části přijímacího řízení:
Po ukončení talentových zkoušek a vyhodnocení výsledku hodnocení přijímacího řízení je stanoveno pořadí uchazečů a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Výsledky jsou zveřejněny pod registračním číslem uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odesláním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané škole.
Zápisový lístek obdrží žáci na své základní škole, ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.

 
Stránka:
... 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ...  16