Aktuálně

 
Stránka:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  19
 
05.02.2018 12:36

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
v Konzervatoři a střední škole Jana Deyla

ve školním roce 2018/2019

 

Střední škola

výsledková listina (dokument PDF - scan originální listiny)
výsledková listina (dokument PDF - strojově čitelný)

Konzervatoř

výsledková listina (dokument PDF - scan originální listiny)
výsledková listina (dokument PDF - strojově čitelný)

 
24.01.2018 12:59

VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU

 

82-44-P/01 Hudba
registrační číslo výsledek
6 uspěl(a)

 

82-45-P/01 Zpěv
registrační číslo výsledek
24 uspěl(a)
 
22.01.2018 16:05
Havárie odpadu

Z důvodu havárie odpadu v budově L5 je s okamžitou platností zrušena výuka v této budově do zítřka 23. 1. do 5. vyučovací hodiny (včetně). Vyučující a žáci, nepoužívejte kabiny WC v této budově! Výuka v hlavní budově probíhá podle rozvrhu.

vedení školy

 
18.01.2018 20:39

VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY

82-44-M/02
registrační číslo výsledek
1 uspěl(a)
4 uspěl(a)
6 neuspěl(a)

 

82-44-J/01 – HKČ
registrační číslo výsledek
3 uspěl(a)
5 uspěl(a)
7 uspěl(a)

 

82-44-J/01 Ladění klavíru
registrační číslo výsledek
2 uspěl(a)
9 neuspěl(a)
10 uspěl(a)

 

Konzervatoř 82-44-P/01
registrační číslo výsledek
2 uspěl(a)
4 neuspěl(a)
10 uspěl(a)
12 uspěl(a)
13 uspěl(a)
16 uspěl(a)
17 uspěl(a)
19 uspěl(a)
25 neuspěl(a)
28 neuspěl(a)
29 neuspěl(a)
39 uspěl(a)
40 uspěl(a)

 

82-45-P/01 Zpěv
registrační číslo výsledek
1 neuspěl(a)
3 neuspěl(a)
7 uspěl(a)
8 uspěl(a)
11 uspěl(a)
14 neuspěl(a)
15 uspěl(a)
18 uspěl(a)
20 neuspěl(a)
22 uspěl(a)
23 neuspěl(a)
27 uspěl(a)
30 neuspěl(a)
31 neuspěl(a)
33 uspěl(a)
34 neuspěl(a)
36 neuspěl(a)
38 uspěl(a)

 

Uchazeči, kteří vykonali talentovou zkoušku úspěšně, pokračují v přijímacím řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve v pondělí 5. února 2018.

V souladu s §36 odst. 3 správního řádu je dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, proto je před vydáním rozhodnutí možné nahlédnout do spisu.

 
18.01.2018 13:41
Změny v dopravě

Upozorňujeme žáky i zaměstnance školy, že od 22. ledna do 21. února nebudou v úseku Újezd - Malostranská jezdit tramvaje. Podrobnosti na webu Dopravního podniku zde
Počítejte tedy s komplikacemi v dopravě a ponechte si dostatečnou časovou rezervu, abyste se dostali včas do školy.

 
15.01.2018 18:20
V rámci připomínky Mezinárodního dne památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti pořádá naše škola školní poznávací výlet do Osvětimi.

 

Datum konání: sobota 17. 2. 2018
Čas odjezdu: 06:00 (ráno)
Místo odjezdu: od školy
Čas prohlídky: 13:00
Předpokládaný čas návratu: 23:00
Kapacita: 45 míst
Cena zájezdu: 225 Kč (vč. pojištění)

 

Zájezd je pořádán pro žáky a pedagogy školy, s tím, že zájemci z řad studentů budou upřednostněni.

Závazné přihlášky a platbu podávejte prof. Černé
nejpozději do 19. ledna 2018!!!

 
27.12.2017 15:15

od 1. 1. 2018 přechází škola na nová telefonní čísla

ústředna: 255 719 570
ředitelka: 255 719 571
zástupci ředitele: 255 719 572
studijní oddělení: 255 719 575
vedoucí ekonomického a provozně hospodářského úseku: 255 719 573
vedoucí vychovatel a domov mládeže: 255 719 579
vedoucí školní jídelny: 255 719 578
správce budov: 255 719 576
 
29.09.2017 15:49

Ředitelka Konzervatoře a střední školy Jana Deyla
vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 30. listopadu 2017.
Konzervatoř:

Obor 82-44-P/01 Hudba - denní forma vzdělávání v délce 6 roků
Obor 82-45-P/01 Zpěv - denní forma vzdělávání v délce 6 roků

Střední škola:

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů - denní forma vzdělávání v délce 4 roky
Obor 82-44-J/01 Ladění klavíru kulturní činnost - denní forma dělávání v délce 2 roky
- zaměření Hudebně kulturní činnost
- zaměření Ladění klavíru

Rozhodnutí o termínech konání talentové zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a stanovených jednotných kritériích.

1. termín: 15. – 16. ledna 2018
2. termín: 23. ledna 2018

Termín obory předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
Střední škola
15. 1. 2018
(2. termín 23. 1.)
82-44-M/02 Ladění klavírů 12
82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost – zaměření Ladění klavíru 6
82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost – zaměření Hudebně kulturní činnost 6
Konzervatoř
16. 1. 2018

(2. termín 23. 1.)
82-44-P/01 Hudba 15
82-45-P/01 Zpěv - zaměření klasický zpěv zaměření populární zpěv 6

 

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Přijímací řízení pro uvedené obory se koná formou talentové zkoušky.
Uchazeči jsou hodnoceni dle bodových kritérií v rozmezí 0 – 25 bodů (tj. zkouška z hlavního oboru a zkouška z hudební teorie). Výsledné hodnocení uchazeče je v každé části zkoušky stanoveno aritmetickým průměrem bodového hodnocení. Uchazeč uspěl, pokud při dílčí zkoušce získal 16 a více bodů z možných 25.
Při celkovém vyhodnocování je přihlíženo k dalším částem přijímacího řízení a to k výsledku studijních předpokladů a motivačního pohovoru, které mají podpůrný charakter. U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a jsou cizími státními občany, je v rámci motivačního pohovoru prověřována znalost českého jazyka. Skutečnostmi, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče se rozumí splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání a to předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a případných dalších požadovaných speciálních lékařských vyšetření (foniatrické).

Náležitosti přihlášky:

  • • nezbytností je řádné vyplnění všech požadovaných údajů, včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • • součástí přihlášky ke vzdělávání jsou doklady nebo ověřené kopie vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (uchazeči nebo absolventi střední školy dokládají rovněž vysvědčení z posledních dvou ročníků studia příp. vysvědčení o maturitní zkoušce
  • • součástí přihlášky uchazeče se zdravotním postižením je doporučení školského poradenského zařízení se stanoveným PO

Důležité informace k závěrečné části přijímacího řízení:

Po ukončení talentových zkoušek a vyhodnocení výsledku hodnocení přijímacího řízení je stanoveno pořadí uchazečů a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Výsledky jsou zveřejněny pod registračním číslem uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odesláním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané škole.
Zápisový lístek obdrží žáci na své základní škole, ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.


MgA. Naděžda Ostřanská
ředitelka školy

 
další informace a požadavky (dokument PDF)

 
08.09.2017 08:23
Změna zřizovací listiny

Od 1. 6. 2017 vešla v platnost změna zřizovací listiny, kterou se mění název školy na
Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace.

Škola není zřízena podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb.,. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti s uvedenou změnou vykonává činnost domova mládeže.

 
07.07.2017 13:15
NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Domov mládeže Konzervatoře a střední školy Jana Deyla nabízí pro školní rok 2017/2018 ubytování žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol.

více informací (Dokument PDF)

 
Stránka:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  19