Aktuálně

 
Stránka:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  13
 
06.02.2015 12:10

Ředitelka Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 31. března 2015.

 

Přijímací řízení se koná 16. dubna 2015

 

Konzervatoř - Obory 82-44-P/01 Hudba, 82-45-P/01 Zpěv

denní forma vzdělávání v délce 6 roků, počet volných míst 3

 

Střední škola:

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů - denní forma vzdělávání v délce 4 roky,  počet volných míst 5

Obor 82-44-J/01 Ladění klavíru kulturní činnost – zaměření Hudebně kulturní činnost, denní forma dělávání v délce 2 roky, počet volných míst 1

Zaměření Ladění klavíru, denní forma dělávání v délce 2 roky, počet volných míst 6

 

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Přijímací řízení pro uvedené obory se koná formou talentové zkoušky.

Uchazeči jsou hodnoceni dle bodových kritérií v rozmezí 0 – 25 bodů (tj. zkouška z hlavního oboru a zkouška z hudební teorie). Výsledné hodnocení uchazeče je v každé části zkoušky stanoveno aritmetickým průměrem bodového hodnocení. Uchazeč neuspěl, pokud při dílčí zkoušce získá méně než 11 bodů.

Při celkovém vyhodnocování je přihlíženo k dalším částem přijímacího řízení a to k výsledku studijních předpokladů a motivačního pohovoru, které mají podpůrný charakter. U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a jsou cizími státními občany, je v rámci motivačního pohovoru prověřována znalost českého jazyka. Skutečnostmi, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče se rozumí splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání a to předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a případných dalších požadovaných speciálních lékařských vyšetření.

Náležitosti přihlášky:

· nezbytností  je řádné vyplnění všech požadovaných údajů, včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

· Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou doklady nebo ověřené kopie vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (uchazeči nebo absolventi střední školy dokládají rovněž vysvědčení z posledních dvou ročníků studia příp. vysvědčení o maturitní zkoušce

·součástí přihlášky pro obor zpěv je lékařská zpráva foniatra (nenahrazujte zprávou z otorinolaryngologie (ORL)

·součástí přihlášky do střední školy (obory M a J) je posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče

 

Důležité informace k závěrečné části přijímacího řízení:

Po ukončení talentových zkoušek a vyhodnocení výsledku hodnocení přijímacího řízení je stanoveno pořadí uchazečů a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Výsledky jsou zveřejněny pod registračním číslem uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

·Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odesláním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané škole.

·Zápisový lístek obdrží žáci na své základní škole, ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.

 

 

 

 

Požadavky pro obory konzervatoře
OBOR HUDBA 82-44-P/01, ZPĚV 82-45-P/01

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________

 

Talentová zkouška má tyto části:

hra na nástroj nebo zpěv
prověření sluchových a rytmických dispozic
prověření znalostí hudební teorie
ad 1) hra na nástroj nebo zpěv:

Hra na klavír
(požadavky jsou shodné pro obor hra na varhany)
Stupnice durová a mollová kombinovaně (event. dohromady v rovném pohybu přes 4 oktávy). Velký rozklad, 2 etudy (Czerny op. 299, Cramer). 2 polyfonní skladby (Bach: Malá preludia a fughetty, Dvouhlasé invence apod.). Rychlá sonátová věta, rondo nebo variace. Přednesová skladba romantická nebo soudobá. Podmínkou je hra zpaměti.
Hra na akordeon
Jedna durová a jedna mollová stupnice. Jedna etuda (Czerny op. 599, Lemoine op. 37, Czerny op. 849), dvě přednesové skladby různého charakteru.

Hra na housle
Durová a mollová tříoktávová stupnice s kvintakordem. Jedna dvojhmatová oktávová stupnice. 3 etudy na úrovni: Mazas 1. díl, Kreutzer, Dont op.37, Fiorillo, Krůček-škola 4. sešit. Dále 1 část koncertu úrovně Rode č. 6, Kreutzer č. 13, Accolay nebo volná a rychlá část barokní sonáty. Jedna kratší přednesová skladba (např. Dvořák – Romantické kusy apod.)

 

Hra na violoncello

 

Durová a mollová stupnice s rozloženými akordy v rozsahu dvou oktáv.

Výběr dvou kontrastních etud (K. P. Sádlo: Škola etud I. díl, F. Dotzauer: 113 etud, I. sešit, S. Lee: 40 lehkých etud op. 70, Výběr etud, sborník sestavil L. Maděrovskij (Moskva 1974), aj.

Jedna věta koncertu, sonáty nebo jiná přednesová skladba podle vlastního výběru.

 

Dechové nástroje
Stupnice a akordy do čtyř křížků, čtyř b. Dvě etudy různého charakteru (v rozsahu nejméně jedné stránky tisku). Jedna přednesová skladba.

Hra na zobcovou flétnu
V průběhu zkoušky předvede uchazeč hru na sopránovou a altovou zobcovou flétnu.
Uchazeč přednese jednu skladbu zpaměti.
Stupnice durové a mollové do 4 # a 4 b, akordy - velký a malý rozklad tónického kvintakordu, dominantního a zmenšeného septakordu
Etuda dle vlastního výběru (L.H. von Winterfeld, A.Davis, F.Brüggen, H.M.Linde aj.)
Repertoár:
1) Hra na sopránovou zobcovou flétnu:
téma s variacemi od Jacoba van Eycka ze sbírky “Der Fluyten Lust-hof” (sólo). Rozsah: alespoň tři variace, nebo:
raně barokní sonáta či canzona s doprovodem.
2) Hra na altovou zobcovou flétnu:
sonáta vrcholného baroka s doprovodem (např. Telemann, Händel, Schickhardt, Chedeville) - pomalá a rychlá věta
3) Skladba napsaná po roce 1960
Hra na bicí nástroje
Malý buben – rytmická stupnice 2-3-4-5-6-7-8-7-6-5-4-3-2, víření pp ff pp, povinná etuda J. Tuzar – Etudy pro malý buben č. 56 nebo etudy podobné technické obtížnosti, jedna etuda dle vlastního výběru.

Bicí souprava – libovolná skladba či etuda zapsaná v notách.

Xylofon – jedna durová a jedna mollová stupnice, rozklady akordů, libovolná skladba či etuda zapsaná v notách.

Tympány – libovolná skladba či etuda pro alespoň dva tympány zapsaná v notách.

Součástí této zkoušky je ověření dispozic pro hru z listu na malý buben (zrakově postižených uchazečů se tento požadavek netýká) a prověření dovedností hry na libovolný hudební nástroj nebo zpěvu vyučované ve vyšších ročnících ZUŠ. Ke zkoušce bude k dispozici malý buben, tympány, bicí souprava a marimba.

 

Skladba
Krátké skladebné (technické, stylové) studie či drobnější kompozice pro jeden nástroj (lidský hlas), popř. menší komorní obsazení - různého charakteru zapsané buď ručně nebo v libovolném notačním programu. U zrakově postižených uchazečů lze v bodovém notopise, event.  formou přehrání zvukové stopy. Důkladná znalost hudební nauky, popř. základů harmonie. Uchazeč může předvést krátkou improvizaci na libovolný nástroj (nepovinné).
 Ostatní nástroje
Dvě etudy rozdílného zaměření. Jedna přednesová skladba. Repertoár je zvolen v náročnosti odpovídající dosažené hráčské úrovni tak, aby přednesené skladby poskytly komisi přehled o technické a muzikální vyspělosti.

 
Klasický zpěv
Dvě lidové písně odlišného charakteru (rychlá-pomalá), jedna umělá píseň, (u technicky vyspělejších uchazečů možno navíc zařadit árii z období baroka, klasicismu nebo romantismu. Součástí je zkouška hlasového rozsahu a přednes krátké básně nebo části monologu z divadelní hry. Zpěv i recitace zpaměti podmínkou.

 

 

 

ad 2) prověření sluchových a rytmických dispozic:

zpěv lidové písně, reprodukce melodického úryvku a rytmického modelu, sluchová analýza čistých, velkých a malých intervalů a doškálných kvintakordů.

ad 3) prověření znalostí hudební teorie:

znalost durových a mollových stupnic, tvoření intervalů čistých, velkých a malých, určování daných intervalů, doškálné kvintakordy a jejich obraty, základní rozdělení hudebních nástrojů, hudební slohy a nejvýraznější osobnosti evropské hudby.

Požadavky pro obor střední školy 82-44-M/02 LADĚNÍ KLAVÍRŮ A PŘÍBUZNÝCH NÁSTROJŮ
 

Talentová zkouška má tyto části:

1. prověření sluchových dispozic

2. prověření základních znalostí hudební nauky

3. prověření manuálních dispozic

 

ad 1) prověření sluchových dispozic

• reprodukce předehraného tónu a melodického úryvku

• sluchové rozpoznání intervalů čistých velkých a malých

• určení tónorodu hraného akordu

• opakování předneseného rytmického úryvku

• rozpoznání naladěného a rozladěného tónu v různých polohách klaviatury

ad 2) prověření základních znalostí hudební nauky

teoretická znalost durových stupnic, tvoření čistých a velkých intervalů od daného tónu, trojzvuky a jejich obraty.

ad 3) prověření manuálních dispozic

základní úkony v práci s dílenským nářadím - řezání dřeva, šroubování vrutů, zatloukání hřebíků, práce s kleštěmi, pilníkem apod.

 

Požadavky pro obor střední školy OBOR 82-44-J/01 LADĚNÍ KLAVÍRŮ A KULTURNÍ ČINNOST zaměření hudebně kulturní činnost, zaměření ladění klavíru
Jedná se o zkoušku talentu, jejíž součástí je ověření míry hudebního talentu, jeho rozvojeschopnosti a předpokladů pro různé hudební činnosti  - ladění klavíru, hra na hudební nástroj či zpěv.
Talentová zkouška se skládá:

1)     z prověření sluchových dispozic (opakování předehraných tónů a melodických úryvků, opakování rytmického úryvku, rozpoznání durového a mollového tónorodu a základních intervalů)

2)     z prověření znalostí základních pojmů hudební nauky včetně znalosti not a jejich zápisu

3)     z prověření manuálních dispozic pro práci s dílenským nářadím (pro zaměření Ladění

Uchazeč oboru hudebně kulturní činnost přednese dvě skladby odlišného charakteru (hudební nástroj nebo zpěv) a předloží notový materiál připravených skladeb včetně klavírního doprovodu v černostiskové verzi.

 

 

 

 

 

 
31.01.2015 18:15
Výsledky talentových zkoušek - leden 2015 - náhradní termín
NÁHRADNÍ TERMÍN TALENTOVÉ ZKOUŠKY 29. LEDNA 2015 - KONZERVATOŘ
Obor 82-45P/01 Zpěv
Číslo Obor Výsledek talentové zkoušky
26 Obor 82-45-P/01 Zpěv - populární zpěv  nepřijat(a)
 
16.01.2015 14:52
Výsledky talentových zkoušek - leden 2015

 

Upozorňujeme přijaté uchazeče, že v souladu § 60a školského zákona mají povinnost potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Konzervatoři Jana Deyla a střední škole pro zrakově postižené odevzdáním zápisového lístku řediteli Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči/uchazečce doručeno rozhodnutí o přijetí - bylo zveřejněno na webových stránkách školy.

 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY 14. LEDNA 2015 - STŘEDNÍ ŠKOLA
Obor 82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost
Číslo Obor Výsledek talentové zkoušky
1 82-44-J/01 - hudební a kulturní činnost nepřijat(a)
2 82-44-J/01 - hudební a kulturní činnost přijat(a)
3 82-44-J/01 - hudební a kulturní činnost přijat(a)

 

 

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů
Číslo Obor Výsledek talentové zkoušky
4 82.44 M/02 - Ladění klavírů přijat(a)

Obor J - celkové bodové hodnocení 25, obor M - celkové bodové hodnocení 50

 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY 15. LEDNA 2015 - KONZERVATOŘ
Obor 82-44-P/01 Hudba. 82-45/P/01 Zpěv
Číslo Obor Výsledek talentové zkoušky
5 82.44-P/01 Hudba - hra na bicí nástroje nepřijat(a)
6 82.44-P/01 Hudba - hra na housle přijat(a)
7 82.44-P/01 Hudba - hra na housle přijat(a)
8 82.44-P/01 Hudba - hra na housle přijat(a)
9 82.44-P/01 Hudba - hra na kytaru přijat(a)
10 82.44-P/01 Hudba - hra na zobcovou flétnu nepřijat(a)
11 82.44-P/01 Hudba - hra na klarinet přijat(a)
12 82.44-P/01 Hudba - hra na klavír přijat(a)
13 82.44-P/01 Hudba - hra na klavír přijat(a)
14 82.44-P/01 Hudba - hra na klavír přijat(a)
15 82.44-P/01 Hudba - hra na klavír přijat(a)
16 82.44-P/01 Hudba - skladba přijat(a)
17 82-45-P/01 Zpěv - klasický zpěv přijat(a)
18 82-45-P/01 Zpěv - klasický zpěv přijat(a)
19 82-45-P/01 Zpěv - klasický zpěv přijat(a)
20 82-45-P/01 Zpěv - klasický zpěv přijat(a)
21 82-45-P/01 Zpěv - klasický zpěv přijat(a)

 

Obor 82-45-P/01 Zpěv - populární zpěv
Číslo Obor Výsledek talentové zkoušky
22 82-45-P/01 Zpěv - populární zpěv nepřijat(a)
23 82-45-P/01 Zpěv - populární zpěv přijat(a)
24 82-45-P/01 Zpěv - populární zpěv přijat(a)
25 82-45-P/01 Zpěv - populární zpěv přijat(a)

Obor P - celkové bodové hodnocení 50

 
12.01.2015 23:10

Konzervatoř Jana Deyla a středm škola pro zrakově postižené
si vás dovoluje pozvat na

Koncert k 70. narozeninám Mgr. Vladislava Paulíka

Středa 14. 1. 2015, 19. 00 hod., sál J. Drtiny

program (dokumnet PDF)

 
11.01.2015 20:49

Konzervatoř Jana Deyla a středm škola pro zrakově postižené
si vás dovoluje pozvat na

NOVOROČNÍ KONCERT

Úterý 13. 1. 2015, 18. 00 hod., sál J. Drtiny

program (dokumnet PDF)

 
19.11.2014 14:21
BLAHOPŘEJEME

k úspěchu na mezinárodní Písňové soutěži B. Martinů

(Praha 17. – 19. 10. 2014)

 

Eliška Zajícová

posluchačka 2. roč. z pěvecké třídy

MgA. Barbory Klozové – Velehradské

 

získala Čestné uznání

v kategorii posluchačů konzervatoří

 

Klavírní spolupráce: Mgr. Roman  Malý

_________________________________________________________________________________

 

BLAHOPŘEJEME

 

všem soutěžícím, kteří se ve dnech 14. – 17. 11. 2014 zúčastnili pěveckých soutěží

v Karlových Varech:

 

Evě Blažkové za 3. cenu v 1. ročníku pěvecké soutěže, kategorie „Operní naděje“,

 

Iloně Burianové za postup do semifinále 49. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže

A. Dvořáka, kategorie „Junior“.

 

Děkujeme rovněž ostatním studentům za účast

a vzornou reprezentaci školy:

T. Novákové, K. Špaňárové, E. Zajícové a M. Orságovi

 

Děkujeme pedagogům

MgA. D. Štěpánové, MgA. B. Klozové

a korepetitorům

MgA. R. Šlégrové a Mgr. R. Malému

 

 

 
27.10.2014 13:08

Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání:

Konzervatoř - denní forma vzdělávání v délce 6 roků

Obor 82-45-P/01 Zpěv – zaměření klasický zpěv, populární zpěv

Obor 82-44-P/01 Hudba – zaměření klasická hudba, obor činnosti:

·         skladba

·         hra na klavír, varhany, akordeon

·         hra na housle, violu, violoncello a kontrabas

·         hra na kytaru

·         hra na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, trubku a pozoun

·         hra bicí nástroje

 

Střední škola:

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů - denní forma vzdělávání v délce 4 roky

Obor 82-44-J/01 Ladění klavíru kulturní činnost – zaměření Hudebně kulturní činnost, zaměření Ladění klavíru - denní forma dělávání v délce 2 roky

 

Rozhodnutí ředitelky školy o termínech konání talentové zkoušky, stanovených jednotných kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů.

 Tabulka-prijimaci-rizeni.jpg

 Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Přijímací řízení pro uvedené obory se koná formou talentové zkoušky.

Uchazeči jsou hodnoceni dle bodových kritérií v rozmezí 0 – 25 bodů (tj. zkouška z hlavního oboru a zkouška z hudební teorie). Výsledné hodnocení uchazeče je v každé části zkoušky stanoveno aritmetickým průměrem bodového hodnocení. Uchazeč neuspěl, pokud při dílčí zkoušce získá méně než 11 bodů.

Při celkovém vyhodnocování je přihlíženo k dalším částem přijímacího řízení a to k výsledku studijních předpokladů a motivačního pohovoru, které mají podpůrný charakter. U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a jsou cizími státními občany, je v rámci motivačního pohovoru prověřována znalost českého jazyka. Skutečnostmi, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče se rozumí splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání a to předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a případných dalších požadovaných speciálních lékařských vyšetření.

Náležitosti přihlášky:

· nezbytností  je řádné vyplnění všech požadovaných údajů, včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

· Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou doklady nebo ověřené kopie vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (uchazeči nebo absolventi střední školy dokládají rovněž vysvědčení z posledních dvou ročníků studia příp. vysvědčení o maturitní zkoušce

·součástí přihlášky pro obor zpěv je lékařská zpráva foniatra (nenahrazujte zprávou z otorinolaryngologie (ORL)

·součástí přihlášky do střední školy (obory M a J) je posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče

 

Důležité informace k závěrečné části přijímacího řízení:

Po ukončení talentových zkoušek a vyhodnocení výsledku hodnocení přijímacího řízení je stanoveno pořadí uchazečů a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Výsledky jsou zveřejněny pod registračním číslem uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

·Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odesláním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané škole.

·Zápisový lístek obdrží žáci na své základní škole, ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.

 

 Požadavky pro obory konzervatoře OBOR HUDBA 82-44-P/01, ZPĚV 82-45-P/01

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Talentová zkouška má tyto části:

1. hra na nástroj nebo zpěv

2. prověření sluchových a rytmických dispozic:

zpěv lidové písně, reprodukce melodického úryvku a rytmického modelu, sluchová analýza čistých, velkých a malých intervalů a doškálných kvintakordů.

 3. prověření znalostí hudební teorie:

znalost durových a mollových stupnic, tvoření intervalů čistých, velkých a malých, určování daných intervalů, doškálné kvintakordy a jejich obraty, základní rozdělení hudebních nástrojů, hudební slohy a nejvýraznější osobnosti evropské hudby.

 

ad 1) hra nástroj nebo zpěv

Hra na klavír
(požadavky jsou shodné pro obor hra na varhany)
Stupnice durová a mollová kombinovaně (event. dohromady v rovném pohybu přes 4 oktávy). Velký rozklad, 2 etudy (Czerny op. 299, Cramer). 2 polyfonní skladby (Bach: Malá preludia a fughetty, Dvouhlasé invence apod.). Rychlá sonátová věta, rondo nebo variace. Přednesová skladba romantická nebo soudobá. Podmínkou je hra zpaměti.
Hra na akordeon
Jedna durová a jedna mollová stupnice. Jedna etuda (Czerny op. 599, Lemoine op. 37, Czerny op. 849), dvě přednesové skladby různého charakteru.

Hra na housle
Durová a mollová tříoktávová stupnice s kvintakordem. Jedna dvojhmatová oktávová stupnice. 3 etudy na úrovni: Mazas 1. díl, Kreutzer, Dont op.37, Fiorillo, Krůček-škola 4. sešit. Dále 1 část koncertu úrovně Rode č. 6, Kreutzer č. 13, Accolay nebo volná a rychlá část barokní sonáty. Jedna kratší přednesová skladba (např. Dvořák – Romantické kusy apod.)

Hra na violoncello

Durová a mollová stupnice s rozloženými akordy v rozsahu dvou oktáv. Výběr dvou kontrastních etud (K. P. Sádlo: Škola etud I. díl, F. Dotzauer: 113 etud, I. sešit, S. Lee: 40 lehkých etud op. 70, Výběr etud, sborník sestavil L. Maděrovskij (Moskva 1974), aj.

Jedna věta koncertu, sonáty nebo jiná přednesová skladba podle vlastního výběru.

Dechové nástroje
Stupnice a akordy do čtyř křížků, čtyř b. Dvě etudy různého charakteru (v rozsahu nejméně jedné stránky tisku). Jedna přednesová skladba.

Hra na zobcovou flétnu

V průběhu zkoušky předvede uchazeč hru na sopránovou a altovou zobcovou flétnu.
Uchazeč přednese jednu skladbu zpaměti.
Stupnice durové a mollové do 4 # a 4 b, akordy - velký a malý rozklad tónického kvintakordu, dominantního a zmenšeného septakordu
Etuda dle vlastního výběru (L.H. von Winterfeld, A.Davis, F.Brüggen, H.M.Linde aj.)
Repertoár:
1) Hra na sopránovou zobcovou flétnu:
téma s variacemi od Jacoba van Eycka ze sbírky “Der Fluyten Lust-hof” (sólo). Rozsah: alespoň tři variace, nebo:
raně barokní sonáta či canzona s doprovodem.
2) Hra na altovou zobcovou flétnu:
sonáta vrcholného baroka s doprovodem (např. Telemann, Händel, Schickhardt, Chedeville) - pomalá a rychlá věta
3) Skladba napsaná po roce 1960

Hra na bicí nástroje
Malý buben – rytmická stupnice 2-3-4-5-6-7-8-7-6-5-4-3-2, víření pp ff pp, povinná etuda J. Tuzar – Etudy pro malý buben č. 56 nebo etudy podobné technické obtížnosti, jedna etuda dle vlastního výběru.

Bicí souprava – libovolná skladba či etuda zapsaná v notách.

Xylofon – jedna durová a jedna mollová stupnice, rozklady akordů, libovolná skladba či etuda zapsaná v notách.

Tympány – libovolná skladba či etuda pro alespoň dva tympány zapsaná v notách.

Součástí této zkoušky je ověření dispozic pro hru z listu na malý buben (zrakově postižených uchazečů se tento požadavek netýká) a prověření dovedností hry na libovolný hudební nástroj nebo zpěvu vyučované ve vyšších ročnících ZUŠ. Ke zkoušce bude k dispozici malý buben, tympány, bicí souprava a marimba.

Skladba
Krátké skladebné (technické, stylové) studie či drobnější kompozice pro jeden nástroj (lidský hlas), popř. menší komorní obsazení - různého charakteru zapsané buď ručně nebo v libovolném notačním programu. U zrakově postižených uchazečů lze v bodovém notopise, event.  formou přehrání zvukové stopy. Důkladná znalost hudební nauky, popř. základů harmonie. Uchazeč může předvést krátkou improvizaci na libovolný nástroj (nepovinné).
 Ostatní nástroje
Dvě etudy rozdílného zaměření. Jedna přednesová skladba. Repertoár je zvolen v náročnosti odpovídající dosažené hráčské úrovni tak, aby přednesené skladby poskytly komisi přehled o technické a muzikální vyspělosti.

 
Klasický zpěv
Dvě lidové písně odlišného charakteru (rychlá-pomalá), jedna umělá píseň, (u technicky vyspělejších uchazečů možno navíc zařadit árii z období baroka, klasicismu nebo romantismu. Součástí je zkouška hlasového rozsahu a přednes krátké básně nebo části monologu z divadelní hry. Zpěv i recitace zpaměti podmínkou.

 Populární zpěv
Jedna lidová píseň (bez mikrofonu), dvě písně z oblasti populárních žánrů (na mikrofon), zkouška hlasového rozsahu a přednes básně nebo krátkého literárního úryvku. Zpěv i recitace zpaměti podmínkou.

 

 


Požadavky pro obor střední školy 82-44-M/02 LADĚNÍ KLAVÍRŮ A PŘÍBUZNÝCH NÁSTROJŮ
 

Talentová zkouška má tyto části:

1. prověření sluchových dispozic

2. prověření základních znalostí hudební nauky

3. prověření manuálních dispozic

 

ad 1) prověření sluchových dispozic

• reprodukce předehraného tónu a melodického úryvku

• sluchové rozpoznání intervalů čistých velkých a malých

• určení tónorodu hraného akordu

• opakování předneseného rytmického úryvku

• rozpoznání naladěného a rozladěného tónu v různých polohách klaviatury

ad 2) prověření základních znalostí hudební nauky

teoretická znalost durových stupnic, tvoření čistých a velkých intervalů od daného tónu, trojzvuky a jejich obraty.

ad 3) prověření manuálních dispozic

základní úkony v práci s dílenským nářadím - řezání dřeva, šroubování vrutů, zatloukání hřebíků, práce s kleštěmi, pilníkem apod.

 

Požadavky pro obor střední školy OBOR 82-44-J/01 LADĚNÍ KLAVÍRŮ A KULTURNÍ ČINNOST


Jedná se o zkoušku talentu, jejíž součástí je ověření míry hudebního talentu, jeho rozvojeschopnosti a předpokladů pro různé hudební činnosti  - ladění klavíru, hra na hudební nástroj či zpěv.

Talentová zkouška se skládá:

1)     z prověření sluchových dispozic (opakování předehraných tónů a melodických úryvků, opakování rytmického úryvku, rozpoznání durového a mollového tónorodu a základních intervalů)

2)     z prověření znalostí základních pojmů hudební nauky včetně znalosti not a jejich zápisu

3)     z prověření manuálních dispozic pro práci s dílenským nářadím 

Uchazeč oboru hudebně kulturní činnost přednese dvě skladby odlišného charakteru (hudební nástroj nebo zpěv) a předloží notový materiál připravených skladeb včetně klavírního doprovodu v černostiskové verzi.

 

 

 
10.10.2014 15:11
Den otevřených dveří

středa 22. října 2014  od 10.00 do 16.00 hodin


budova školy Maltézské nám. 14, Praha 1 – Malá Strana

Program:

• Setkání s pedagogy jednotlivých oborů
• Informace o požadavcích k talentovým zkouškám
• Konzultace repertoáru
• Konzultace s pedagogy hudební teorie

Pedagogy všech oddělení můžete navštívit i v jiném termínu, po domluvě 
na tel. 257 286 472 nebo e-mailu Emailová adresa je chráněna proti spamovým robotům.
Aby byla čitelná, je třeba zapnout JavaScript

Přihlášky ke studiu přijímáme do 30. 11. 2014

Talentové zkoušky se uskuteční od 15. do 20. ledna 2015
(přihlášení uchazeči budou pozváni písemně)

Pozn.: do školy se nejlépe dostanete ze zastávky Hellichova (tramvaje č. 12, 22, 20)

Po předchozí domluvě je možné parkovat ve dvoře školy (vjezd je z ulice Lázeňská)

Těšíme se na Vaši návštěvu
MgA. Naděžda Ostřanská 
ředitelka konzervatoře

 
18.09.2014 22:51

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené
si Vás dovolují pozvat na

novodobou premiéru

Missa Sanctae Ludmilae
Františka Václava Habermanna

dále zazní díla P. J. Vejvanovského a G. F. Händela
v podání sólistů, smíšeného sboru a komorního orchestru KJD, dirigent František Fiala
Valérie Zawadská - průvodní slovo

úterý 23. září 2014 v 18.00 hodin České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, 118 01 Praha 1

 

pozvanka-koncert-2014-09-23-tmb.jpg

 
24.06.2014 11:50
Výsledky soutěže -Nejlepší student šk. r. 2013-2014

 

Závěrečný koncert byl pořádán u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže
„Nejlepší student školního roku 2013/2014“.

Cena byla udělena:

Evě BLAŽKOVÉ, 4. roč. a Simoně NĚMCOVÉ, 2. roč.
„Nejlepší student školního roku 2013/2014“
za vynikající výsledky v oboru studia a mimořádné úspěchy v umělecké oblasti

Martinovi DAVIDOVI, DiS., 7. roč. a Ráchel SKLENIČKOVÉ, DiS., 7. roč.
„Úspěšný absolvent“ studijní období 2007/2008-2013/2014“
za vynikající výsledky a úspěšné vzdělávání v konzervatoři

Tereze NOVÁKOVÉ, 6. roč.
„Ocenění“
za mimořádné umělecké výsledky ve školním roce 2013/2014

 
Stránka:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  13