Aktuálně

 
29.09.2017 15:49

Ředitelka Konzervatoře a střední školy Jana Deyla
vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 30. listopadu 2017.
Konzervatoř:

Obor 82-44-P/01 Hudba - denní forma vzdělávání v délce 6 roků
Obor 82-45-P/01 Zpěv - denní forma vzdělávání v délce 6 roků

Střední škola:

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů - denní forma vzdělávání v délce 4 roky
Obor 82-44-J/01 Ladění klavíru kulturní činnost - denní forma dělávání v délce 2 roky
- zaměření Hudebně kulturní činnost
- zaměření Ladění klavíru

Rozhodnutí o termínech konání talentové zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a stanovených jednotných kritériích.

1. termín: 15. – 16. ledna 2018
2. termín: 23. ledna 2018

Termín obory předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
Střední škola
15. 1. 2018
(2. termín 23. 1.)
82-44-M/02 Ladění klavírů 12
82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost – zaměření Ladění klavíru 6
82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost – zaměření Hudebně kulturní činnost 6
Konzervatoř
16. 1. 2018

(2. termín 23. 1.)
82-44-P/01 Hudba 15
82-45-P/01 Zpěv - zaměření klasický zpěv zaměření populární zpěv 6

 

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Přijímací řízení pro uvedené obory se koná formou talentové zkoušky.
Uchazeči jsou hodnoceni dle bodových kritérií v rozmezí 0 – 25 bodů (tj. zkouška z hlavního oboru a zkouška z hudební teorie). Výsledné hodnocení uchazeče je v každé části zkoušky stanoveno aritmetickým průměrem bodového hodnocení. Uchazeč uspěl, pokud při dílčí zkoušce získal 16 a více bodů z možných 25.
Při celkovém vyhodnocování je přihlíženo k dalším částem přijímacího řízení a to k výsledku studijních předpokladů a motivačního pohovoru, které mají podpůrný charakter. U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a jsou cizími státními občany, je v rámci motivačního pohovoru prověřována znalost českého jazyka. Skutečnostmi, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče se rozumí splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání a to předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a případných dalších požadovaných speciálních lékařských vyšetření (foniatrické).

Náležitosti přihlášky:

  • • nezbytností je řádné vyplnění všech požadovaných údajů, včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • • součástí přihlášky ke vzdělávání jsou doklady nebo ověřené kopie vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (uchazeči nebo absolventi střední školy dokládají rovněž vysvědčení z posledních dvou ročníků studia příp. vysvědčení o maturitní zkoušce
  • • součástí přihlášky uchazeče se zdravotním postižením je doporučení školského poradenského zařízení se stanoveným PO

Důležité informace k závěrečné části přijímacího řízení:

Po ukončení talentových zkoušek a vyhodnocení výsledku hodnocení přijímacího řízení je stanoveno pořadí uchazečů a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Výsledky jsou zveřejněny pod registračním číslem uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odesláním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané škole.
Zápisový lístek obdrží žáci na své základní škole, ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.


MgA. Naděžda Ostřanská
ředitelka školy

 
další informace a požadavky (dokument PDF)

 
Ukázat všechny aktuality